GDPR

Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ:
Iniciatíva slovenských maloobchodníkov
Školská 929/42, 922 41 Drahovce
e-mail: iskm@iskm.sk, tel.: +421 911 281 982
(ďalej aj ako „ISKM“)

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame predovšetkým v rámci plnenia zákonných povinností, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov; osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely spracúvania:

Členstvo v ISKM

 • Osobné údaje spracúvame za účelom združovania a evidovanie členov (osôb oprávnených konať v mene členov a ich kontaktné osoby) ISKM a plnenia povinností členov ISKM. Spracúvanie vykonávame na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia, adresa, kontaktné údaje (tel. č., e-mail) a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
 • Osobné údaje neposkytujeme pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.
 • Osobné údaje uchovávame po dobu trvania členstva.

Vnútorná organizácia ISKM

 • Osobné údaje spracúvame za účelom voľby a výkonu orgánov ISKM v súlade so stanovami ISKM a v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • Osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia, adresa, kontaktné údaje (tel. č., e-mail) a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
 • Osobné údaje neposkytujeme pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.
 • Osobné údaje uchovávame po dobu trvania funkcie v orgánoch ISKM.

Prezentovanie ISKM a jej činnosti

 • Osobné údaje spracúvame a zverejňujeme za účelom prezentácie (propagácie) činnosti v pôsobnosti ISKM. Spracúvanie vykonávame na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov a na základe súhlasu dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodný alebo potrebný.
 • Osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, fotografia, videozáznam a iné osobné údaje za účelom dosiahnutia účelu spracúvania.
 • Osobné údaje neposkytujeme pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.
 • Osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov.

Videokonferencie

 • Osobné údaje spracúvame za účelom videokonferencií ISKM, ich organizovania, účasti a zabezpečovania, komunikácie a plnenia úloh a činnosti ISKM prostredníctvom videokonferencií. Spracúvanie vykonávame na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov a na základe súhlasu dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodný alebo potrebný.
 • Osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, najmä videozáznam, údaje zachytené počas videokonferencie, fotografia vyhotovená z videokonferencie.
 • Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľa s cieľom zabezpečiť videokonferencie a uchovávanie osobných údajov. V iných prípadoch osobné údaje neposkytujeme pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.
 • Osobné údaje uchovávame v závislosti od zamerania videokonferencie, najviac po dobu 5 rokov.

Výberové konania

 • Osobné údaje spracúvame za účelom obsadenia voľného pracovného miesta, vo vzťahu ku ktorému uchádzač, ako dotknutá osoba podáva žiadosť o zaradenie do výberového konania a v prípade stanovených kritérií na výber uchádzača dokladá nevyhnutné dokumenty vyžadované zo strany prevádzkovateľa v rámci predzmluvných vzťahov a v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • Osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, osobné údaje uvedené v žiadosti, v životopise, v motivačnom liste a v dokladoch predkladaných na obsadzované pracovné miesto.
 • Osobné údaje neposkytujeme pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.
 • Osobné údaje uchovávame po dobu výberového konania. Doklady uchádzača prijatého na základe výberového konania sa uchovávajú po dobu trvania pracovného pomeru v súlade s osobitným predpisom.

Účtovníctvo

 • Osobné údaje spracúvame za účelom spracovania účtovných dokladov a plnenia s tým súvisiacich povinností v oblasti účtovníctva podľa osobitných predpisov, najmä podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • Osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, číslo účtu a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu.
 • Osobné údaje poskytujeme len v súvislosti s plnením zákonných povinností orgánom verejnej moci (najmä daňový úrad). V iných prípadoch osobné údaje neposkytujeme, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.
 • Osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov.

Evidencia došlej a odoslanej pošty

 • Osobné údaje spracúvame za účelom správy došlej a odoslanej pošty v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, predmet korešpondencie a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu.
 • Osobné údaje neposkytujeme, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.
 • Osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov.

Dodávateľské a zmluvné vzťahy

 • Účelom je spracúvanie (identifikačných a kontaktných) osobných údajov zamestnancov zmluvných partnerov v rámci dodávateľských a zmluvných vzťahov. Spracúvanie vykonávame na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.
 • Osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, funkcia, adresa pracoviska, kontaktné údaje (tel. č., e-mail) a iné osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
 • Osobné údaje neposkytujeme, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.
 • Osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov.

Bezpečnosť IT

 • Osobné údaje spracúvame za účelom zabezpečenia IT služieb na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.
 • Osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, najmä meno, priezvisko, IP adresa, MAC adresa, typ, verzia internetového prehliadača, verzia operačného systému, užívateľské konto, adresa elektronickej pošty a iné osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania.
 • Osobné údaje neposkytujeme, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.
 • Osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov.

Práva dotknutých osôb

 • Osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia žiadostí, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje práva na základe nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.
 • Osobné údaje spracúvame v rozsahu v nevyhnutnom rozsahu, najmä titul, meno, priezvisko, adresa, podpis a ďalšie osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby.
 • Osobné údaje môžu byť poskytnuté len v zákonom ustanovených prípadoch, a to Úradu na ochranu osobných údajov a inému prevádzkovateľovi pri plnení oznamovacej povinnosti v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením osobných údajov podľa nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. V iných prípadoch osobné údaje neposkytujeme, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.
 • Osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov.

Osobné údaje nespracúvame za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého ISKM postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Doplňujúce informácie k spracúvaniu osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo sprostredkovateľovi v rámci zmluvných vzťahov, ak sa prevádzkovateľ rozhodne pre takýto postup v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Cezhraničný prenos osobných údajov sa môže uskutočniť v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov na vymedzený účel spracúvania.

Fotografie, videozáznamy a informovanie o činnosti RÚZ a o videokonferenciách

ISKM, s cieľom informovať o aktivitách a činnosti a videokonferenciách ISKM, môže zverejňovať fotografie a/alebo videozáznamy na svojom webovom sídle, sociálnych sieťach alebo prostredníctvom obdobných informačných a komunikačných prostriedkov. Pri zverejňovaní fotografií a/alebo videozáznamov spravidla ide o dokumentačné zábery bez uvedenia mien účastníkov a možnosti ich identifikácie zo strany prevádzkovateľa, s výnimkou funkcionárov alebo iných osôb, ktoré na to udelia súhlas. Zverejňovanie sa vykonáva v závislosti od činnosti alebo inej obdobnej aktivity, povahy a účelu tejto aktivity alebo činnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti

ISKM nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie, ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

ISKM spracúva osobné údaje po dobu trvania účelu; doba uchovávania osobných údajov závisí predovšetkým od všeobecne záväzných právnych predpisov a od povinnosti prevádzkovateľa tieto osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a predpismi EÚ, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností). Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov, resp. poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov by nemohlo dôjsť k realizácii úloh a plneniu povinností alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

Ochrana práv dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť práva dotknutých osôb, a to právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobných údajov, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií: (a) účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka, (b) kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel, (c) identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (d) dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, (e) zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, (e) informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (f) informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, (g) informáciu, či sa v podmienkach RÚZ vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak: (a) už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali, (b) dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, (c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, (d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní, (e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach RÚZ neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti sa neposkytujú.

Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 nariadenia GDPR alebo § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak: (a) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov, (b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (c) ISKM už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, (d) namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane ISKM prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla ISKM, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade.

Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie: (a) uskutočňuje na účely priameho marketingu (napr. zasielania noviniek), (b) uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, (c) vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. Profilovanie ISKM nevykonáva.

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa v podmienkach ISKM neuplatňuje; spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani profilovanie sa nevykonáva.

Uplatnenie práv

Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených vyššie. Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, sme oprávnení vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, predvolaním dotknutej osoby, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

Kontakt s dozorným orgánom

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.

+421 911 281 982

Daniel Krakovský
Predseda ISKM

iskm@iskm.sk

Na vaše e-maily budeme odpovedať čo najskôr. Slúži aj pre kontakt s médiami.

Adresa ISKM

Školská 929/42
922 41 Drahovce